Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Anvisningar ansökan

 

Anvisningar till ansökan om doktorandtjänst i Nordiska språk

Institutionen för svenska språket utlyser en anställning på fyra år som doktorand i Nordiska språk. Fredagen den 6 oktober 2017 kl. 24:00 är sista tidpunkt för att skicka in ansökan.

Doktorandtjänst

Anställningen påbörjas den 1 februari 2018. Tjänstens innehåll och omfattning följer den allmänna studieplanen. Lön följer en av Göteborgs universitet fastställd tariff. Som anställd förväntas doktoranden att ha sin verksamhet förlagd till institutionen för att på bästa sätt kunna interagera aktivt med forskningsmiljön.

Ansökan

Ansökan görs i Sökandeportalen, Göteborgs universitets nätbaserade system för att söka anställningar, där allt material laddas upp i elektronisk form. Det ifyllda formuläret i Sökandeportalen utgör grund för ansökan. Dessutom ska fyra olika bilagor laddas upp elektroniskt (se nedan). Bilagorna utgör underlag för beredningen av ansökningarna, och de ska namnges och rubriceras efter efterfrågat innehåll.

Bilaga 1. Studieintyg (filnamn: "Andersson studieintyg 1", "Andersson studieintyg 2" o.s.v.). Här bifogas examensbevis och/eller studieintyg från Ladok, eller motsvarande. Intygen ska visa att kraven på grundläggande behörighet uppfylls liksom kraven på särskild behörighet i enlighet med allmän studieplan för aktuellt forskarutbildningsämne (redovisas även nedan). Om den sökande inte uppfyller kraven så som de anges i studieplanen under rubriken ”Behörighetsvillkor och förkunskapskrav”, utan anser sig behörig med hänvisning till formuleringen ”motsvarande kunskaper” eller liknande, ska ett separat dokument (”Andersson studieintyg behörighet”) tydligt klargöra på vilka grunder den sökande anser sig ha motsvarande kunskaper.

Bilaga 2. Personligt brev (laddas upp under rubriken ”Personligt brev”).Här bifogas en kort motivering för att söka till forskarutbildning i det aktuella ämnet.

Bilaga 3. Projektbeskrivning (filnamn: ”Andersson projektbeskrivning”). Här bifogas en självständigt utformad beskrivning av den sökandes tänkta avhandlingsarbete. Beskrivningen får omfatta högst åtta sidor (högst 24000 tecken med mellanslag inräknade) och kan vara på svenska, danska, norska eller engelska. Den bör innehålla en tydlig problemformulering i anslutning till att undersökningen presenteras, samt en motivering till att problematiken bör utforskas närmare. Introduktionen av problemställningen bör leda till en beskrivning av undersökningens mer precisa syfte, som inbegriper relevanta frågor som undersökningen är tänkt att besvara och/eller de hypoteser som ska prövas. Den bör också innehålla en kortare forskningsöversikt, som klargör vad som tidigare är gjort på området och hur den sökandes undersökning förhåller sig till detta: vad som kan vidareutvecklas, men också vad som eventuellt är otillfredsställande behandlat.

I beskrivningen bör teoretiska perspektiv klargöras och motiveras. I anslutning till detta ska ett metodiskt avsnitt förklara och motivera de källor, arbetsinstrument och analystekniker som ska utnyttjas i undersökningen. Planen kan också innehålla en preliminär disposition eller lista över olika moment i avhandlingsarbetet liksom resonemang kring en översiktlig tidsplan för arbetsprocessen.

Projektbeskrivningen bör vara skriven på ett sådant sätt att nämnda punkter behandlas som led i ett fortlöpande, logiskt sammanhängande resonemang, där problemformuleringen utgör grunden för det övriga.
Notera att projektbeskrivningen är en ansökningshandling som ska skrivas självständigt. Det är tillåtet att diskutera projektet med t.ex. en potentiell handledare eller att ställa allmänna frågor om vad beskrivningen bör innehålla, men inte att ta hjälp med skrivandet av själva texten. Om den sökande har diskuterat projektet med någon ska detta redovisas explicit tillsammans med kontaktuppgifter till den rådgivande.

Bilaga 4. Skrifter (filnamn: "Andersson skrift 1", "Andersson skrift 2" o.s.v.). Här bifogas examensarbeten från avancerad nivå samt eventuellt övriga relevanta publikationer. Maximalt fem skrifter kan bifogas; skrifter utöver dessa kan förtecknas separat.

För teknisk support avseende Sökandeportalen, kontakta rekrytering@gu.se. Frågor om innehållet i ansökan och om den mottagande forsknings- och utbildningsmiljön kan ställas till viceprefekten för forskarutbildning: Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk (henrik.rosenkvist@svenska.gu.se).


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet, Nordiska språk: minst 120 högskolepoäng i Nordiska språk varav minst 30 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. Den sökande förutsätts ha sådana språkkunskaper som är nödvändiga för kursfordringar och aktivt deltagande i seminarieverksamheten. Beroende på den sökandes forskningsinriktning kan dessutom särskilda språkkunskaper vara nödvändiga.

Bedömning

Antagning och urval av sökande ska enligt Högskoleförordningens 7 kapitel ske med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Som underlag för denna bedömning tjänar den sökandes examensarbeten samt plan över tänkt avhandlingsarbete. Projektplan och bilagda arbeten bedöms utifrån följande kriterier:

a) Forskningsprojektets relevans (problemformuleringens betydelse för ämnets kunskapsutveckling samt dess relation till teori och tidigare forskning).

b) Forskningsprojektets genomförbarhet (relevanta metoder och källor).

c) Forskningsprojektets originalitet (självständighet i relation till ämnets kunskapsutveckling).

Antagning och urval sker dels med beaktande av den sökandes förkunskaper och meriter, dels med beaktande av institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning.

Förslag till beslut och utlåtanden om de sökande meddelas senast måndag 4 december 2017. Därefter har de sökande möjlighet att anmäla erinran till prefekten om ev. felaktigheter i hanteringen. Slutgiltigt beslut om antagning tas senast måndag 21 december 2017.

Anvisningar till ansökan om doktorandtjänst i Svenska som andraspråk

Institutionen för svenska språket utlyser en anställning som doktorand i Svenska som andraspråk. Fredag 6 oktober kl. 24:00 är sista tidpunkt för att skicka in ansökan.

Doktorandtjänst

Anställningen påbörjas den 1 februari 2018. Tjänstens innehåll och omfattning följer den allmänna studieplanen. Lön följer en av Göteborgs universitet fastställd tariff. Som anställd förväntas doktoranden att ha sin verksamhet förlagd till institutionen för att på bästa sätt kunna interagera aktivt med forskningsmiljön.

Ansökan

Ansökan görs i Sökandeportalen, Göteborgs universitets nätbaserade system för att söka anställningar, där allt material laddas upp i elektronisk form. Det ifyllda formuläret i Sökandeportalen utgör grund för ansökan. Dessutom ska fyra olika bilagor laddas upp elektroniskt (se nedan). Bilagorna utgör underlag för beredningen av ansökningarna, och de ska namnges och rubriceras efter efterfrågat innehåll.

Bilaga 1. Studieintyg (filnamn: ”Andersson studieintyg 1”, ”Andersson studieintyg 2” o.s.v.). Här bifogas examensbevis och/eller studieintyg från Ladok, eller motsvarande. Intygen ska visa att kraven på grundläggande behörighet uppfylls liksom kraven på särskild behörighet i enlighet med allmän studieplan för aktuellt forskarutbildningsämne (redovisas även nedan). Om den sökande inte uppfyller kraven så som de anges i studieplanen under rubriken ”Behörighetsvillkor och förkunskapskrav”, utan anser sig behörig med hänvisning till formuleringen ”motsvarande kunskaper” eller liknande, ska ett separat dokument (”Andersson studieintyg behörighet”) tydligt klargöra på vilka grunder den sökande anser sig ha motsvarande kunskaper.

Bilaga 2. Personligt brev (laddas upp under rubriken ”Personligt brev”). Här bifogas en kort motivering för att söka till forskarutbildning i det aktuella ämnet.

Bilaga 3. Projektbeskrivning (filnamn: ”Andersson projektbeskrivning”)Här bifogas en självständigt utformad beskrivning av den sökandes tänkta avhandlingsarbete. Beskrivningen får omfatta högst åtta sidor (högst 24 000 tecken med mellanslag inräknade) och kan vara på svenska eller engelska. Beskrivningen bör innehålla en tydlig problemformulering i anslutning till att undersökningen presenteras, samt en motivering till att problematiken bör utforskas närmare. Introduktionen av problemställningen bör leda till en beskrivning av undersökningens mer precisa syfte, som inbegriper relevanta frågor som undersökningen är tänkt att besvara och/eller de hypoteser som ska prövas. Den bör också innehålla en kortare forskningsöversikt, som klargör vad som tidigare är gjort på området och hur den sökandes undersökning förhåller sig till detta: vad som kan vidareutvecklas, men också vad som eventuellt är otillfredsställande behandlat.

I beskrivningen bör teoretiska perspektiv klargöras och motiveras. I anslutning till detta ska ett metodiskt avsnitt förklara och motivera de källor, arbetsinstrument och analystekniker som ska utnyttjas i undersökningen. Planen kan också innehålla en preliminär disposition eller lista över olika moment i avhandlingsarbetet liksom resonemang kring en översiktlig tidsplan för arbetsprocessen.

Projektbeskrivningen bör vara skriven på ett sådant sätt att nämnda punkter behandlas som led i ett fortlöpande, logiskt sammanhängande resonemang, där problemformuleringen utgör grunden för det övriga.

Notera att projektbeskrivningen är en ansökningshandling som ska skrivas självständigt. Det är tillåtet att diskutera projektet med exempelvis en potentiell handledare eller att ställa allmänna frågor om vad beskrivningen bör innehålla, men inte att ta hjälp med skrivandet av själva texten. Om den sökande har diskuterat projektet med någon ska detta redovisas explicit tillsammans med kontaktuppgifter till den rådgivande.

Bilaga 4. Skrifter (filnamn: ”Andersson skrift 1”, ”Andersson skrift 2” o.s.v.). Här bifogas examensarbeten från avancerad nivå samt eventuellt övriga relevanta publikationer. Maximalt fem skrifter kan bifogas; skrifter utöver dessa kan förtecknas separat.

För teknisk support avseende Sökandeportalen, kontakta rekrytering@gu.se. Frågor om innehållet i ansökan och om den mottagande forsknings- och utbildningsmiljön kan ställas till viceprefekten för forskarutbildning: Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk (henrik.Rosenkvist@svenska.gu.se) eller Tommaso M. Milani, professor i flerspråkighetsforskning (tommaso.milani@svenska.gu.se, tel: 031 786 4418).

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet, Svenska som andraspråk: minst 120 högskolepoäng i Svenska som andraspråk, Nordiska språk eller Allmän språkvetenskap varav minst 30 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. Den sökande förutsätts ha sådana språkkunskaper som är nödvändiga för kursfordringar och aktivt deltagande i seminarieverksamheten. Beroende på den sökandes forskningsinriktning kan dessutom särskilda språkkunskaper vara nödvändiga.

Bedömning

Antagning och urval av sökande ska enligt Högskoleförordningens 7 kapitel ske med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Som underlag för denna bedömning tjänar den sökandes examensarbeten samt plan över tänkt avhandlingsarbete. Projektplan och bilagda arbeten bedöms utifrån följande kriterier:

a) Forskningsprojektets relevans (problemformuleringens betydelse för ämnets kunskapsutveckling samt dess relation till teori och tidigare forskning).

b) Forskningsprojektets genomförbarhet (relevanta metoder och källor).

c) Forskningsprojektets originalitet (självständighet i relation till ämnets kunskapsutveckling).

Antagning och urval sker dels med beaktande av den sökandes förkunskaper och meriter, dels med beaktande av institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning.

Förslag till beslut och utlåtanden om de sökande meddelas senast måndag 4 december 2017. Därefter har de sökande möjlighet att anmäla erinran till prefekten om ev. felaktigheter i hanteringen. Slutgiltigt beslut om antagning tas senast torsdag 21 december 2017.
 

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-09-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://svenska.gu.se/utbildning/forskarniva/ansokan/anvisningar-ansokan/
Utskriftsdatum: 2017-09-23