Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Information från A till Ö

Här presenteras praktisk information som du kan ha nytta av under din studietid. Informationen är uppställd i alfabetisk ordning.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Akademihälsan

Akademihälsan erbjuder olika slags verksamheter och behandling i grupp: våga-tala-kurs, kamratgrupper, konfliktvägledning, stresshanteringsgrupper, tentaångest med mera. Du kan även vända dig till Akademihälsan för individuellt kris- och samtalsstöd samt viss sjukvård med anknytning till studiesituationen. Faller ditt problem utanför Akademihälsans område, försöker personalen alltid ge råd om vart du kan vända dig istället. Akademihälsans personal arbetar under tystnadsplikt.

Akademisk kvart

På humanistiska fakulteten tillämpas vanligen så kallad akademisk kvart, vilket innebär att undervisningen startar en kvart över hel timme. Om det till exempel står klockan 10 på schemat startar undervisningen klockan 10.15. Står det däremot klockan 10.00 startar undervisningen prick 10.00. Tentamen börjar alltid på utsatt tid!

Akademiska poäng

Den 1 juli 2007 ändrades poängsystemet även retroaktivt till högskolepoäng (hp). Den vanligaste studieformen är terminskurser på helfart, det vill säga 30 högskolepoäng/termin. Även om du bara har schemalagd undervisning under en bråkdel av arbetsveckan, får du räkna med att lägga ner ungefär 40 timmar/vecka på dina studier om du är antagen till heltidsstudier.

Anmälan till nya kurser

Kurser och program söker du som regel via antagning.se. Viktiga datum (anmälnings-, svarsdag med mera).

Du som antogs till lärarprogrammet före höstterminen 2011 söker programkurserna via Valwebben. Kontakta Vägledningscentrum för lärarutbildning om du vill ändra din studieplan i valwebben. Du kan inte längre göra detta själv. Din anmälan flyttas automatiskt över till Antagning.se, och du måste tacka ja till platsen på kursen när antagningsbeskedet kommer.

Du som studerar på de nya lärarprogrammen (med antagning från och med höstterminen 2011) följer en fast studieplan. Du anmäls automatiskt till de kurser som ingår i ditt program och du behöver alltså inte göra aktiva kursval i Valwebben. Du kommer inte få något antagningsbesked via Antagning.se att svara på. Kallelse skickas från kursansvarig institution inför varje terminsstart.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU, EES-länderna och Schweiz. 

Mer information på: www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter.

B

Behörighetskrav för kurser på fortsättnings- och fördjupningsnivå

För att bli registrerad på en fortsättnings- eller fördjupningskurs krävs att du uppfyller behörighetskraven, vilka framgår av kursplanen. Kontakta din studievägledare för studieplanering om du inte uppfyller behörighetskraven.

D

Datorarbetsplatser och trådlöst nätverk

På Humanisten finns en datasal med datorarbetsplatser. I datasalen kan du arbeta vid stationära datorer, men det finns också arbetsplatser där du kan sitta med din egen bärbara dator. Här finns också utrymme för arbete i grupp. Datasalen D212 ligger första trappan ner från entrén räknat.

Mer information om datorarbetsplatser

Datorplatser (samt grupprum, lässtudior med mera) finns även  på Universitetsbiblioteket (UB) och bokas på Universitetsbibliotekets hemsida.

Två utskriftsdatorer, en Mac och en PC, står utanför Repro på plan 2.

Trådlöst nät - WIFI

Dyslexi

Om du har dyslexi kan du få särskilt stöd för att genomföra dina studier. För att få tillgång till universitetets övergripande stödformer ska du kontakta universitetets samordnare för studenter med funktionshinder. 


Studievägledarna fungerar som institutionernas kontaktpersoner för studenter med dyslexi. Behöver du förlängd skrivtid eller datorstöd i skrivsalen, kontaktar du först studievägledaren och sedan talar du i god tid inför varje salstentamen med studentexpeditionen om vad du behöver.

E

E-post

Alla studenter vid GU har ett personligt e-postkonto, som är tillgängligt via Studentportalen. Till denna e-postadress skickar universitetet och institutionen ut viktig information, så kontrollera din e-post regelbundet.

OBS! Vidarebefordra studentmejlen till din vanliga e-post om du vill slippa ha koll på två konton. Instruktion finns på: http://studentportal.gu.se/it/e-post.

Använd alltid studentadressen om du vill kontakta någon av oss på institutionen via e-post! E-post från adresser av typen hotmail, yahoo och spray riskerar att fastna i våra SPAM-filter.

Examen

När du är färdig med dina kurser, måste du själv ansöka om en examen.

Numera går det också att ansöka om examen via webben, om du har ett aktivt studentkonto. Tjänsten är en Ladok på webb-tjänst som du kommer åt via Studentportalen.

Läs först igenom följande: information om webbansökan.

Följande problem kan undvikas om du läser igenom anvisningarna:

 • Oklarheter kring vilken examen som ska väljas från listan. Det går att välja både nya och gamla examina. För en ny examen börjar koden på en siffra, för en gammal på en bokstav.
 • Ansökan läggs in två gånger, eftersom du inte kan se din examen i tjänsten "Följ examensansökan" förrän dagen efter.
 • Examensenheten får inte tillgång till dina aktuella kontaktuppgifter eftersom du missat att uppdatera dessa i Ladok på web-tjänsten "Namn och adress".
   

Lärarexamen 
Tänk på att endast avslutade kurser kan ingå i examen.
Information om lärarexamen

Examination och rester

Alla delkurser examineras, på ett enda eller på flera olika sätt. Det kan vara genom hemuppgifter, salstentor (till exempel i skrivsalen på Viktoriagatan 30), uppsatser och så vidare. 
Lokala regler för skrivsalen
Uppsatser och andra hemuppgifter kontrolleras regelbundet mot databasen Urkund, för att motverka plagiat.

Tentamensskrivningar och andra examinationsuppgifter arkiveras under ett år. Vid omtentamen gäller alltid kurslitteraturen för innevarande termin, även om denna skiljer sig något från det tillfälle man följde kursen.

Om du inte har klarat hela examinationen av en delkurs, kan du ibland få rest, vilket innebär att du får göra om en del av, men inte hela, examinationen. Som regel gäller rester på delkurser vid Institutionen för svenska språket enbart under innevarande termin. Därefter måste du göra om hela delkursen. För vissa delkurser där det inte ges någon omtentamen eller motsvarande möjlighet att komplettera inom terminen gäller rester även (och endast) närmast efterföljande termin.

I båda fallen gäller att rester inte kan kompletteras när som helst, utan endast vid de examinationstillfällen som erbjuds. Detta innebär i praktiken att till exempel en eftersläpande hemtentamen eller skrivuppgift ofta inte kan kompletteras förrän nästa gång kursen ges. Uppgiften bedöms av den lärare som då håller kursen, enligt samma mönster som för vanlig omtentamen. Om det inte är samma lärare som terminen innan lämnas alltså ansvaret vidare. I sådana fall, kontakta studierektor för att få veta när och hur resterna kan examineras.

F

Funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning kan vid behov få särskilt stöd för att kunna genomföra sina studier. För att få tillgång till universitetets stödformer, kontakta universitets samordnare.

Läs mer: Kontaktuppgifter till samordnare och information om pedagogiskt stöd

Studievägledarna fungerar som institutionernas kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning.

Läs mer: Studera med funktionsnedsättning

Fusk och plagiat

Vid examinationen bedöms dina studieprestationer av en lärare. Alla försök att vilseleda läraren i bedömningen räknas som fusk.

Det är inte tillåtet att använda textavsnitt ur en bok eller en artikel utan att ange källan när du skriver uppsats eller hemtentamen. Du får heller inte hämta textavsnitt eller uppsatser från internet utan att ange från vilken sida och vilket datum du har hämtat informationen. Den som lämnar in andras texter och ger sken av att själv ha skrivit dem gör sig skyldig till plagiering.

För att motverka plagiat ska alla uppsatser och hemuppgifter skickas in elektroniskt via databasen Urkund. Läraren ger dig anvisningar om hur detta går till.

Alla misstankar om plagiat och annat fusk utreds. Konstaterat fusk leder i mindre allvarliga fall till varning. I allvarliga fall kan det leda till avstängning från studier och studiemedel i mellan sex veckor och sex månader. Beslut i ärenden som rör fusk fattas av Göteborgs universitets disciplinnämnd.

Försäkring

Alla studenter omfattas av en studentförsäkring.

Läs mer på Kammarkollegiets webbplats.

G

Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

En ny examensstruktur med tre nivåer infördes 1 juli 2007:

 • Grundnivå (grund- och fortsättningskurs samt fördjupningskurs 1) omfattar de kurser som ges upp till 90 högskolepoäng inom varje ämnesområde. Kurserna inom grundutbildningen kan ingå i en högskole- eller kandidatexamen.
 • Avancerad nivå omfattar bland annat de kurser som kan leda fram till en magister- eller masterexamen.
 • Forskarnivå avslutas med licentiat- eller doktorsexamen.

GU-kort

GU-kortet är ett kort med flera funktioner för studenter, doktorander och anställda. Kortet har flera funktioner som till exempel passerkort, lånekort och studentrabatter.

Mer information om GU-kortet

GUL - Göteborgs universitets lärplattform

GUL är en webbaserad lärplattform som har ersatt Kursportalen. Du hittar all kursinformation på dina kurssidor i GUL. Du når dina kurser i GUL via Studentportalen.

J

Jämställdhet

Göteborgs universitet arbetar integrerat med de fem verksamhetsområdena Jämställdhet och genus, Etnicitet/religion/trosuppfattning, Funktionshinder, Sexuell läggning och Breddad rekrytering. Se vidare under Likabehandling!

K

Kopiering

Det finns kopieringsapparater för studenter på Humanisten utanför receptionen vid entrén och utanför repro på nedre plan. Läs mer om hur du använder ditt GU-kort när du vill skriva ut, kopiera eller skanna.

Vi kan inte erbjuda kopiering på institutionen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen köper eller lånar du själv enligt litteraturlistan, som du hittar i GUL. Vissa texter ingår i textkompendier, som säljs vid reprocentralen vid kursstarten. Vilka dessa texter är framgår av litteraturlistan. Reprocentralen tar bara emot betalning med kort.

Var finns böckerna?

 • Du kan i många fall köpa böckerna i den vanliga bokhandeln. Göteborgs studentbokhandel på Studenternas hus, Götabergsgatan 17 har fått våra litteraturlistor.
 • Du kan också beställa litteraturen från nätbokhandlarna, som du till exempel hittar via nätets länkar för prisjämförelse.
 • Många av böckerna finns också på antikvariaten. Se till exempel Nordiska antikvariat på nätet.
 • Du kan köpa och sälja begagnade kursböcker via Andrahandsbokhandeln, som drivs i samarbete med Filosofiska fakulteternas Studentkår. Bokhandeln finns på FFS expedition på Götabergsgatan 17. Böckerna kan beställas via Andrahandsbokhandelns webbplats.
 • Litteraturen kan också lånas på Universitetsbiblioteket eller på Stadsbiblioteket. Institutionsbiblioteket har inte kursböcker till utlåning.
 • Merparten av våra kompendier och stenciler finns tillgängliga i GUL samt för försäljning direkt hos Repro (plan 2 i Humanisten).

Kursplaner

Kursplanerna är viktiga styrdokument. Läs dem noga, fundera över dina förväntningar på kursen och lärandemålen i kursplanerna och återvänd till kursplanerna då och då under de olika delkurserna! I kursplanerna ges mer detaljerad information om kursens lärandemål, innehåll, examinationsformer, kursutvärdering med mera.

Kursplaner för pågående kurser vid institutionen:


Sök bland universitetets alla kurser. Där kan du hitta kursplaner till kurser som inte går just nu men som t.ex. ska gå nästa termin eller nästa år:


Aktuella kursplaner och litteraturlistor finns också på vår expedition i rum F304 på Humanisten.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ett viktigt led i arbetet med att utveckla och förbättra institutionens kurser och undervisning. Korta värderingar görs på lektionstid i slutet av varje delkurs. Kursvärderingar av hel kurs sker som regel elektroniskt via GUL i slutet av varje termin.

Kåren

Som student har du möjlighet att vara medlem i en studentkår. Du som läser på Institutionen för svenska språket tillhör Göta studentkår.

L

Ladok

Ladok är universitetets datorbaserade studiedokumentationssystem. Uppgifterna i Ladok är som regel offentliga och offentlighetsprincipen gäller, det vill säga uppgifterna kan på begäran komma att lämnas ut, dock inte för personer med skyddad identitet.

Namn, personnummer, adress, antagning, kursregistreringar, studieresultat är exempel på uppgifter som finns registrerade i Ladok. Via studentportalen når du de uppgifter som finns registrerade om dina studier i Ladok.

Likabehandling

Diskrimineringslagen syftar till att främja lika rättigheter för studenter och sökanden och att motverka diskriminering på grund av

 • etnisk tillhörighet
 • funktionshinder
 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • religion eller annan trosuppfattning
 • sexuell läggning
 • ålder.
   

Läs vidare i Göteborgs universitets likabehandlingspolicy 2007–2010. Om du har frågor kring eller synpunkter på institutionens likabehandlingsarbete är du välkommen att kontakta likabehandlingsombudet. Du hittar kontaktuppgifter under Kontakta oss på institutionens webbplats.

Lokaler

Institutionen för svenska språket finns i Humanistens huvudbyggnad (korridor E på plan 4 och 2) och på Lennart Torstenssonsgatan 6–8.

 • C–H-salarna finns i Humanistens huvudbyggnad och i Språkskrapan, som är förbundna med varandra. C-salarna finns ute i den centrala tegelkorridoren.
 • För att nå D–G-salarna går du in genom glasdörrarna till vänster om C-korridoren från kafeterian sett.
 • H-salarna finns i Språkskrapan som du når genom att gå rakt fram genom den stora tegelkorridoren och sedan snett till höger.
 • Alla salar på entréplanet har nummer som börjar på 3, salarna en trappa ner har nummer på 2 och salarna en trappa upp på 4.
 • K- och L-salarna finns på Lennart Torstenssonsgatan 6–8, och T-salarna finns på Olof Wijksgatan 6.

P

Postfack

Lärarna vid institutionen har arbetsrum både i F- och G-korridoren (plan 3 i Humanisten) och på Lennart Torstenssonsgatan 6-8. Du kan lämna post, hemtentor och dylikt till lärarna i de enskilda brevkorgar som finns utanför varje lärares arbetsrum.

R

Regler för studier vid Göteborgs universitet

Läs mer om lagar, regler och rättigheter för studier vid Göteborgs universitet:

Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna

Registrering/avregistrering

Om du tidigare har varit registrerad på en kurs kan du inte antas till den igen. Däremot har du rätt att bli omregistrerad för deltagande i prov. Om det finns plats på kursen så kan du även få delta i undervisningen. Kontakta studievägledaren om du vill återuppta dina studier!

Om du avregistrerar dig senast tre veckor efter kursstart kan expeditionen lägga in ett så kallat tidigt avbrott, och då kan du söka kursen på nytt.

Observera att endast avslutade kurser kan användas i en akademisk examen. Tänk också på att kursplaner ändras och att kurser försvinner, vilket kan leda till svårigheter om du längre fram vill avsluta oavslutade kurser. Det enklaste är alltid att försöka bli klar med kursen under den termin som du är antagen till.

S

Schema

Översiktsschema hittar du i GUL. Ett mer detaljerat schema brukar läraren dela ut vid kursstart.

Servicecenter

Servicecenter Näckrosen ska ge samordnad service och information till studenter, besökande och personal. Det ligger vid huvudentrén till Humanisten. Där ska du som student bland annat kunna få:

 • Hjälp med studentkontot
 • Studieinformation på svenska och engelska
 • Hjälp med att hitta i Göteborg och på universitetet
 • Ladokintyg
 • Tillgång till studentterminal för "självhjälp"
 • Hänvisning till universitetets stöd- och servicefunktioner för studenter
 • Hänvisning till studentkårerna
 • Hämta sitt GU-kort och få support och information om tjänsterna kopplade till kortet.


Du når Servicecenter via telefonnummer 031-786 65 01 och e-post servicecenter@gu.se.

Sjukdom / Vård av barn

Du behöver inte anmäla frånvaro till institutionen om du uteblir från undervisning som inte är obligatorisk. Uteblir du från obligatorisk undervisning, bör du alltid ta kontakt med dina lärare.

Blir du borta under en längre period bör du, förutom att tala med dina lärare, också kontakta studievägledare, för att få hjälp med att planera hur du ska ta igen det som du missat. Om du har studiemedel från CSN ska sjukfrånvaro och vård av barn anmälas till försäkringskassan!
Se: "När du eller närstående blir sjuk"

Skada/stöld

På Studentportalen finns information om att Rapportera stöld och skada, med en länk till GURIA. Informationen nås endast i inloggat läge, det gäller både studenter och medarbetare.

Här finns också en förteckning över handläggare i organisationen som kan hjälpa studenter vid en anmälan.
Se:Anmäl stöld och skada som sker under studietiden

Språkhandledning

Studenter kan få språkhandledning på Humanistiska fakulteten.
Språkhandledningen erbjuder:

Stipendier

På universitetets webbplats hittar du aktuell information om stipendier för studenter.

Studentgrupp

En studentgrupp är studentkårens minsta enhet och är den sammanslutning som finns närmast studenterna. Studentgruppen är kopplad till en liten del av universitetet som studenterna har gemensam, till exempel en kurs, ett program eller en institution.

Studentgrupperna bestämmer själva vad de vill göra: om de vill vara en studiecirkel, fika, spela paintball, anordna föreläsningar eller fester. Studentgruppen har rätt att äska pengar från humanistsektionen för att finansiera sina aktiviteter. Studentgruppen kan vara ett utmärkt sätt att träffa studenter över kursgränserna.

Studenthälsovård

Se Akademihälsan

Studentportalen/Studentkonto

När du har antagits som student vid Göteborgs universitet får du ett studentkonto. Dina kontouppgifter kvitterar du själv ut direkt på webben.

Har du blivit antagen på något annat sätt än via Studera.nu måste du ta kontakt med servicecenter.

Studentportalen innehåller bland annat:

 • E-post och kalender – alla studenter vid Göteborgs universitet har ett personligt e-postkonto via Google Apps med tillhörande funktioner (bland annat kalender)
 • Ladok på webb – när du är registrerad eller dina resultat är inrapporterade i Ladok kan du se vissa av dina uppgifter här.
 • GUL – direktlänkar till din kurs sidor i GUL
 • Sök utbildning – du kan söka fortsatt utbildning genom Studera.nu och valwebb (för lärar-utbildningen) utan att behöva logga in en gång till.
 • Studentprogramvara – här kan du ladda ner olika programvaror där Göteborgs universitet står för licenserna.
 • Länkar – användbara länkar
 • Universitetsbiblioteket – du kan söka direkt i universitetsbibliotekets kataloger samt se och förnya dina lån.

Nytt lösenord kan beställas via länk på inloggningssidan. Användar-id kan du själv söka via inloggningssidan med hjälp av personnummer och lösenord.

Studieavbrott/Studieuppehåll

Om du av någon anledning vill avbryta dina studier bör du kontakta studentexpeditionen eller studievägledaren. Se vidare under registrering/avregistrering.

Studieavgifter

Se Anmälnings- och studieavgifter.

Studieintyg

Du som är eller har varit student vid Göteborgs universitet kan få intyg dels över vilka program eller kurser du läser eller har läst (registreringsintyg), dels över godkända resultat som har bokförts (resultatintyg) via Studieintyg.

Studieteknik

Det är viktigt att du skaffar dig en studieteknik och en studieplanering som fungerar. Det finns lättillgängliga böcker om studieteknik och information på Internet. Du har också möjlighet att delta i språkhandledningens kurser i studieteknik.

Studievägledning

Till institutionens studevägledare kan du vända dig med alla frågor som rör institutionens kurser, läs mer här: Studievägledning vid institutionen för svenska språket

Du som läser på lärarprogrammet eller ämneslärarprogrammet och har övergripande frågor om din utbildning, läs mer här: Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet, studievägledning.

T

Tentamen/tentamensanmälan

 • Du måste alltid göra en tentamensanmälan, senast 10 dagar före provdatum. Rätta dig alltid efter de instruktioner du får av ansvarig lärare på just din kurs och/eller den information som finns tillgänglig i ditt kursschema i GUL.
 • Tentamensanmälan görs elektroniskt via "Ladoktjänster" i Studentportalen.
 • Du kan inte göra en tentamensanmälan per telefon.
 • Du måste vara antagen och kursregistrerad för att kunna göra en tentamensanmälan via Studentportalen.
 • Du som har gått kurser på Göteborgs universitet i ett tidigare skede använder samma inloggningsuppgifter som föregående terminer. Du ska vara omregistrerad på kursen när du tenterar, kontakta svenska.exp@svenska.gu.se för omregistrering.
 • Känner du inte till, eller har du glömt ditt användarid och/eller lösenord? Kontakta svenska.exp@svenska.gu.se så får du hjälp med inloggningsuppgifter eller beställ dem genom att följa instruktionerna i inloggningsrutan till Studentportalen.
 • Eventuella ändringar och tillägg annonseras löpande på din kurs anslagstavla i GUL alternativt via ansvarig lärare på den aktuella kursen.
 • Skrivsalen är belägen på Viktoriagatan 30, om inget annat anges på ditt skrivningsschema. Närmaste spårvagnshållplats är Vasa/Viktoriagatan. Var uppmärksam på att det finns alternativa skrivsalar, (till exempel Folkets hus på Järntorget, Olof Palmes plats 3, våning 3).
 • Provresultat kan du se under "Studieresultat" i Studentportalen och även som inkommande mail i Inboxen på ditt studentkonto.
   

Skrivsalar:

 • V30 = Viktoriagatan 30 (används oftast).
 • Folkets hus, Järntorget, Olof Palmes plats 3, våning 3.

Terminstider

Höstterminen börjar formellt den 1 september och pågår t.o.m. den 18 januari. Vårterminen sträcker sig från och med den 19 januari till och med den 7 juni (6 juni vid skottår).

Tillgodoräknande av kurs

Ladda ner, skriv ut och fyll i blankett om tillgodoräknande av kurs:

Tillgodoräknande av kurs

Tillträdesregler

Tillträdesregler för Humanistiska fakulteten vid Campusservice Lorensberg

Trådlöst nätverk

Se under rubriken Datorarbetsplatser – GUWLAN Trådlöst nätverk

U

Undervisningsform

Undervisningsformerna är ofta föreläsningar, lektioner eller seminarier. På inledningssidorna i kurskatalogen Kurser & Program förklaras skillnaden mellan dessa.

Undervisningen ligger vanligen i två- eller tretimmarspass. Dagtid kan vara när som helst mellan klockan 08.15 och klockan 17.00. Dagtid börjar undervisningen alltid kvart över hel timme om inte annat anges!

På grundkurser ger vi 6–8 timmars undervisning per vecka, på fortsättnings- och fördjupningskurser något färre. Större delen av din arbetstid ägnar du alltså åt kursläsning på egen hand eller tillsammans med dina kurskamrater.

Schemat är sällan regelbundet. Det beror bland annat på att vi inte fritt disponerar våra lokaler utan samsas med de andra institutionerna i Humanisten. På vissa kurser är det obligatorisk närvaro, vilket i så fall framgår av kursplanerna.

Översiktsschemat innehåller de moment vi bokat lokal till. Därutöver tillkommer studiebesök, grupparbeten, instuderingstid och andra aktiviteter. Du hittar aktuellt översiktsschema för din kurs i GUL. En mer detaljerad lektionsplanering brukar delas ut av läraren vid kursstart.

Universitetsbiblioteket (UB)

Som student vid Göteborgs universitet har du rätt att skaffa lånekort till Universitetsbiblioteket (UB). Lånekortet ger dig också tillgång till UB:s elektroniska resurser (e-tidskrifter, e-böcker, databaser) även utanför biblioteket. Vid inloggning utgör lånekortsnumret användarnamn och ditt personnummer lösenord.

På UB finns även läsplatser, grupprum och datorarbetsplatser samt möjlighet att exempelvis göra datorutskrifter och kopiera. UB erbjuder kostnadsfri allmän biblioteksintroduktion för nya studenter i början av varje termin.

Utlandspraktik

Erasmuspraktik ger dig, som student vid Göteborgs universitet chansen att söka ett stipendium för praktik utomlands.

Utlandsstudier

Institutionen för svenska språket deltar i utbytesprogrammen Nordplus/Nordliks och Erasmus. Inom Norden finns utbytesavtal med i stort sett samtliga universitet.

Vid institutionen är Anna Hannesdóttir kontaktperson för Nordplus/Nordliks, och studievägledaren är kontaktperson för Erasmus. Institutionen har ett Erasmusavtal med universitetet i Gent i Belgien.

Kontaktinformation

Institutionen för svenska språket

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 6

Telefon:
+46 (0)31 786 45 34

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-08-31
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?