Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Måndagsseminariet: Stöttning eller sidospår? Genrepedagogik, lässtrategier och klassrumsinteraktion i tidigare skolår

Research profile seminar

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk ställer krav på att lärare undervisar i strategier för att läsa och skriva texter. Detta kan ta sig uttryck i att skolor satsar på genrepedagogik eller använder läsprojektsmaterial som En läsande klass. En möjlig risk med sådana arbetssätt är att fokuset på generella strategier överskuggar texternas innehåll och kommunikativa funktioner. Detta kommer Robert Walldén, fil. doktor i svenska med didaktisk inriktning på Malmö Universitet, diskutera på måndagsseminariet.

I avhandlingen Genom genrens lins: pedagogisk kommunikation i tidigare skolår utforskar jag undervisning i årskurs 1 och 6 på utbildningssociologisk och språkvetenskaplig grund. Jag operationaliserar Bernsteins teoretiska ramverk och systemisk funktionell lingvistik, i synnerhet diskurssemantisk teori utvecklad av J.R. Martin och David Rose, för att utforska de deltagande lärarna kommunicerar metaspråkliga och ämnesspecifika kunskaper. Mitt fokus är på lärarnas aktivt instruerande roll i olika undervisningsmoment. Under många av dessa moment undervisar lärarna om lässtrategier och skriftliga genrer. En central didaktisk fråga är vilka möjligheter lärarnas fokus på sådana ¿metakunskaper¿ skapar för elevernas meningsfulla möten med texter och funktionella hantering av språkliga resurser.

Studien har genomförts genom observationer, ljudinspelningar och insamling av läromaterial på en skola där den stora majoriteten av eleverna har migrationsbakgrund. De moment som utforskas är kommunikation kring lässtrategier, morgonsamlingar samt genrepedagogiska arbetsområden om sagor och levnadsvillkor. Studien synliggör hur lärarna använder språkliga resurser för att stötta och engagera eleverna i kunskapsarbetet, samt hur en viktig aspekt av denna stöttning är att elevernas frihetsgrad begränsas. Ett av de viktigaste resultaten är samtidigt att lärarnas fokus på lässtrategier och skriftliga genrer leder bort från själva innehållsaspekten i texterna. Viljan att stötta och synliggöra vissa aspekter av textarbetet, till exempel genom att undervisa om genrestrukturer, kan göra andra aspekter mindre synliga.

Lecturer: Robert Walldén, fil. doktor i svenska med didaktisk inriktning, Malmö Universitet.

Date: 10/14/2019

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities

Location: Faculty of Arts, Lundgrensgatan 1B
L308

Contact person: Lotta Olvegård

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?