Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Modulation i grammatikens betydelsesida – en korpusinspirerad studie av kontextberoende i svenskan

Research profile seminar

Genomförs på Zoom (se evenemangslänk nedan)

Beakta följande exempel:

(1) Man borde gå igenom stadens förvaltning som helhet och med finkam se vart alla pengar går.
(2) Innan man går över gatan ska man titta åt alla håll.
(3) Blåbär är ju inte blåa, de är typ vinröda inuti.
(4) (En präst till en annan präst:) Det hände mycket på Bokmässan idag. Jag träffade ett samtal bland annat.

Exemplen ovan, insamlade genom informella observationer av naturligt förekommande språkbruk och korpussökningar, uppvisar kontextberoende betydelse. I (1) är den mest naturliga läsningen att alla pengar syftar på pengar i stadens eller kommunens budget. I (2) används gatan inte för att referera till en specifik gata som lyssnaren känner till utan snarare till en gata, vilken som helst. I exempel (3) påstås det att blåbär inte är blåa, ett påstående som blir begripligt om man förstår att insidan av bären åsyftas (vilket framgår av meningens andra huvudsats). I (4), slutligen, refererar ett samtal intuitivt till en person med vilken talaren har regelbundna samtal.

I Svenska Akademiens Grammatik (Teleman et al. 1998, s. 41) ges följande schematiska karaktärisering av grammatiken sedd från betydelsesidan: genom att utföra språkhandlingar i konkreta talsituationer uttrycker språkbrukare propositioner (som närmare kan förstås som saklägen eller sanningsvillkor). De satser som yttras kan innehålla deiktiska uttryck, vilkas betydelse bestäms genom förankring i situationen. Exemplen ovan visar att denna bild är otillräcklig, om än inte felaktig. I (1)-(4) finns inga uttryck som rimligen kan sägas vara deiktiska, som t.ex. pronomen, tempusmorfem eller spatiala uttryck som här och där. Det är snarare frågan om det som François Recanati kallar modulation, d.v.s. en anpassning av tolkningen beroende på pragmatiska faktorer (Recanati 2004, 2010).

Syftet med presentationen är att redogöra för resultaten av en (pilot-)korpusundersökning av den intuitiva betydelsen hos exempel där alla pengar, gatan, blåa och samtal ingår. Till skillnad från tidigare forskning om modulation, som haft fokus på teoretiska grundbegrepp (t.ex. Recanati 2004, 2010; Sperber & Wilson 2012) och formalisering (Petersson 2019), är föreliggande studie i första hand empirisk och till stor del datadriven. Sådana studier är ovanliga i litteraturen om modulation, även om korpusdrivna undersökningar har förekommit (se Kolaiti & Wilson 2014).

I föredraget presenteras vilka typer av modulation som finns i materialet. Vi kommer även att diskutera hur beskrivningen passar in i Svenska Akademiens Grammatiks utläggning om grammatiken sedd från betydelsesidan.

Referenser

Kolaiti, Patricia och Wilson, Deirdre 2014. Corpus Analysis and Lexical Pragmatics: An Overview. I: International review of pragmatics, 6(2), s. 211-239.

Petersson, Stellan 2019. Disarming Context Dependence. A Formal Inquiry into Indexicalism and Truth-conditional Pragmatics. Acta Philosophica Gothoburgensia 36. Doctoral dissertation, Gothenburg.

Recanati, François 2004. Literal meaning. Cambridge: Cambridge University Press.

Recanati, François 2010. Truth-conditional Pragmatics. Oxford: Clarendon Press.

Sperber, Dan och Wilson, Deirdre 2012. Meaning and Relevance. Cambridge: Cambridge University Press.

Teleman, Ulf, Hellberg, Staffan och Andersson, Erik 1999. Svenska Akademiens Grammatik. Stockholm: Svenska Akademien.

Lecturer: Stellan Petersson, universitetsadjunkt, fil. dr, Göteborgs universitet.

Date: 4/2/2020

Time: 3:15 PM - 5:00 PM

Categories: Humanities

Location: Faculty of Arts, Lundgrensgatan 1B

Event URL: Read more about Modulation i grammatikens betydelsesida – en korpusinspirerad studie av kontextberoende i svenskan

Contact person: Benjamin Lyngfelt

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?