Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Hans Landqvist

Universitetslektor

Hans Landqvist
Universitetslektor
Akademisk grad: Docent,
hans.landqvist@svenska.gu.se
031-786 4546
0736-957461

Rumsnummer: E412
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg
Arbetsuppgifter: Undervisning. Forskning


Institutionen för svenska språket (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se

Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 405 30 Göteborg

Om Hans Landqvist

Universitetslektor, Docent


Jag har avlagt ämneslärarexamen (1983), licentiatexamen (1995) och doktorsexamen (2000) vid Göteborgs universitet. År 2004 utnämndes jag till oavlönad docent i svenska språket vid Vaasan yliopisto/Vasa universitet och till oavlönad docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet.

Jag har arbetat som lärare på grundskolans högstadium och som svensk utlandslektor vid Turun yliopisto/Åbo universitet. Sedan 2003 är jag anställd som universitetslektor med tillsvidareförordnande vid Göteborgs universitet.

Forskning

Både min licentiatuppsats och min doktorsavhandling handlar om juridiskt fackspråk, närmare bestämt olika aspekter på nutida svenskt författningsspråk i Sverige och i Finland. Jag bedriver forskning inom områdena fackspråklig kommunikation, lexikologi och lexikografi, terminologivetenskap, textvetenskap samt översättningsvetenskap.

Jag är främst engagerad i verksamheten inom institutionens forskningsprofilområde Text och kontext. Jag är även aktiv inom profilområdet Lexikologi och lexikografi samt Institutet för svenska som andraspråk (ISA).

Pågående forskningsprojekt

Svenska Akademiens samtidsordböcker
En del av min arbetstid är jag verksam vid den enhet vid institutionen som utarbetar Svenska Akademiens ordlista, SAOL, och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, SO. Jag är en av redaktörerna för den kommande andra upplagan av SO, som beräknas vara färdig 2019.

Finansiär: Svenska Akademien
Projektets hemsida hittar du här.

Termer i tid – tidens termer
I projektet Termer i tid – tidens termer samarbetar jag med Saga Bendegard (Stockholms universitet), Niina Nissilä (Vasa universitet) och Nina Pilke (Vasa universitet). Projektet ska generera ny kunskap om mekanismerna bakom terminologiska processer och om det termreglerande arbetet i Sverige samt skapa en ökad förståelse för betydelsen av terminologiskt arbete och fackspråkligt förankrade språkliga resurser. I förlängningen kan projektet också ge underlag för förslag på hur terminologiskt arbete kan bedrivas för bästa möjliga effekt med tanke på hur termer etableras, regleras och används.

Finansiärer: bidrag från Aktiastiftelsen i Vasa, Kulturfonden Finland–Sverige, Letterstedtska föreningen, Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)

Svenska på latinsk grund. De första juridiska handböckerna på svenska
Inom projektet Svenska på latinsk grund. De första juridiska handböckerna på svenska undersöker jag, tillsammans med Lena Rogström (Göteborgs universitet), de två första juridiska handböckerna på svenska som är skrivna av Clas Rålamb (1674) respektive Claudius Kloot (1676). Handböckerna studeras ur lexikala-lexikografiska och textvetenskapliga perspektiv.

Finansiärer: bidrag från donationsfonderna för lärares resor och forskning vid Göteborgs universitet, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)

Läs rapporten
Kunskapsorganisation, materialitet, sökbarhet och erbjuden läsväg i OBSERVATIONES JURIS PRACTICÆ (1674) och Then Swenska Lagfarenheetz Spegel (1676)

Språk, samhälle och skönlitteratur
Inom projektet Språk, samhälle och skönlitteratur studeras prosaverk från Sverige och Finland utifrån språkvetenskapliga perspektiv. Tillsammans med Siv Björklund (Vasa universitet/Åbo Akademi) och Sofia Tingsell (Göteborgs universitet/Språkrådet) utvecklar jag verktyg för analys av språkmöten, flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur där svenska är huvudspråk men också andra språk uppträder.

Finansiärer: bidrag från Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, donationsfonderna för lärares resor och forskning vid Göteborgs universitet

Läs boken
Språkmöten i skönlitteratur – Perspektiv på litterär flerspråkighet

Avslutade forskningsprojekt

Det svenska ordförrådets utveckling 1800–2000 (ORDAT)
Projektets syfte var att kartlägga förändringarna i det svenska ordförrådet under de senaste tvåhundra åren inom ett antal huvudområden. Dessa var de främmande språkens allmänna bidrag till utvecklingen av det svenska ordförrådet, betydelseförändringar, utvecklingslinjer inom ordbildningen, utvecklingslinjer inom den lexikala syntaxen, (förändringar av) ordfrekvenser samt lexikal utveckling inom några utvalda fackspråk.

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond (RJ)
Projektets hemsida hittar du här.
Läs rapporten Abolition, militärmål, rusdryck och kåkfarare. Studier i ett svenskt juridiskt ordförråd 1800-2000

Oikeuskieli ja säädöstieto. Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta – Rättsspråk och författningsinformation. Den finskspråkiga lagboken 250 år
Projektets syfte var dels att producera en översikt av hur de båda nationalspråken finska och svenska har använts och används i juridiska sammanhang i Finland från mitten av sjuttonhundratalet och framåt, dels att ge en översikt av hur rättslig information har meddelats och meddelas i Finland.

Finansiär: Suomen Lakimiesyhdistys/Finlands juristförbund
Läs mer om boken Oikeuskieli ja säädöstieto. Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta – Rättsspråk och författningsinformation. Den finskspråkiga lagboken 250 år (på finska)

Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt
Projektets syfte var att producera en översikt av svenskans användning i juridiska sammanhang i Finland från äldsta tider till nutid. Bland annat redovisas delstudier om olika sorters juridiska texter, språkvårdens arbete med juridikens språk, översättning av författningstexter samt utbildningen av jurister i Finland. I många fall görs jämförelser med förhållanden i Sverige.

Finansiärer: bidrag från Juridiska Föreningen i Finland (JF), Nordiska Administrativa Förbundets finska avdelning (NAF), Otto A. Malms donationsfond, Svenska kulturfonden, Svensk-Österbottniska Samfundet (SÖS), Österbottens högskolestiftelse)

Läs mer om boken Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt

Forskarnätverket Termer och terminologisering i svenskt fackspråk
Nätverkets syfte var att lägga grunden för en mer samordnad och intensifierad forskning om svenskt fackspråk, att initiera och bedriva forskning för att fylla kunskapsluckor samt att sprida forskningsresultaten såväl inom som utanför den akademiska världen.

Finansiär: bidrag till forskningsinitiering från Riksbanken Jubileumsfond (RJ)
Nätverkets hemsida hittar du här.

Undervisning och handledning

Jag undervisar inom institutionens språkkonsultprogram, olika lärarutbildningar och humanistiska fakultetens översättarprogram samt i olika sammanhang inom och utom Göteborgs universitet. Tre exempel på utbildningar där jag medverkar regelbundet är juristprogrammet, masterprogrammet i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi och receptarieprogrammet vid Göteborgs universitet.

Jag undervisar främst inom områdena fackspråklig kommunikation, språkstruktur samt textproduktion och textanalys. Jag handleder och examinerar uppsatser och examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå inom i första hand områdena fackspråklig kommunikation, textvetenskap samt översättningsvetenskap.

På forskarutbildningsnivå har jag varit handledare för licentianderna Geertrui Hofman (germanska språk/nordiska språk, Gents universitet) och Eva Olsson (humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet) liksom för doktoranderna Ulrika Magnusson (nordiska språk/svenska som andraspråk, GU), Inga-Lill Grahn (nordiska språk, GU) och Lotta Olvegård (humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap, GU).

För närvarande är jag handledare för doktoranderna Malin Sandberg och Anja Allwood (nordiska språk, GU).

Avslutade pedagogisk-didaktiska projekt

Ämnesdidaktisk högskolepedagogik vid Göteborgs universitet
Projektet resulterade i ett förslag till kursplaner för didaktiskt inriktade högskolepedagogiska kurser, tänkta som ett komplement till det övriga utbudet av högskolepedagogiska kurser vid GU.

Finansiär: Lärarutbildningsnämnden (LUN) vid Göteborgs universitet
Läs mer om projektet Ämnesdidaktisk högskolepedagogik

Text och kontext. Forskningsbaserat läromedel i textanalys
Projektet resulterade i en antologi, där forskare presenterar olika metoder för att analysera texter av olika slag och visar vilka forskningsfrågor som de valda metoderna kan ge svar på. De analyserade texterna hör hemma i olika sammanhang – kontexter. Forskarna presenterar undersökningar ”från ax till limpa”, och fokus ligger på fem övergripande områden i fråga om textanalys: retorisk analys, skriftbruksansatser, kritiska ansatser, multimodala ansatser och automatiska analyser av text.

Finansiär: bidrag från Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet
Läs mer om boken Text och kontext. Perspektiv på textanalys

Samverkan

Mitt intresse för samverkan är stort, och det tar sig olika uttryck. Jag samarbetar med kollegor vid andra lärosäten, särskilt kollegor i Finland. Jag har utvecklat olika utbildningar med inriktning på skrivna texter för företag, myndigheter och organisationer i Sverige. Jag är engagerad som gästföreläsare i olika sammanhang, t.ex. juristutbildningen vid Helsingfors universitet och juristutbildningen vid Åbo universitet. Jag deltar med föredrag i olika sammanhang, t.ex. Bokmässan i Göteborg och Hugo Bergroth-sällskapet i Helsingfors. Jag bidrar med populärvetenskapliga artiklar i t.ex. Svenskläraren och Språkbruk.

Administration och uppdrag

Som anställd vid institutionen har jag haft ansvar för olika administrativa uppgifter i anslutning till mitt arbete och varit engagerad i olika arbetsgrupper vid och utanför institutionen. Därtill har jag varit medlem av olika redaktionskommittéer.

På fakultetsnivå har jag varit kursföreståndare för humanistiska fakultetens facköversättarutbildning samt tillförordnad kursföreståndare respektive biträdande programkoordinator för fakultetens översättarprogram. Jag är ledamot av programrådet för översättarprogrammet.

På universitetsnivå har jag varit lärarrepresentant i enhetsrådet för PIL-enheten (Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande) inom Göteborgs universitet.

Jag fungerar regelbundet som granskare/sakkunnig i olika sammanhang. Det är fråga om manus till vetenskapliga tidskrifter, konferensvolymer och liknande, sökande till doktorandtjänster inom forskarutbildningsämnena nordiska språk och humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap, manus till doktorsavhandlingar och färdiga doktorsavhandlingar samt sökande till tjänster vid högskolor och universitet.

Senaste publikationer

Röster i teknikens värld. Termer, fackexperter och språkexperter
Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
Keng, N., A. Nuopponen & D. Rellstab (toim.) 2017. Ääniä, Röster, Voices, Stimmen. VAKKI-symposiumi XXXVII 9.-10.2.2017, VAKKI Publications 8. , Vaasa, Vaasan yliopisto, Paper i proceeding 2017
Paper i proceeding

"Gryta bör vara benämning för kärl av kraftigt material ..." Experters bidrag för att skapa terminologiska resurser
Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
Hvem er brukerne av terminologiske ressurser - og hvordan når vi ut til dem? Rapport fra NORDTERM 2017 Kongsberg, Norge, 12.-15. juni 2017 Redaktører: Marianne Aasgaard & Ole Våge, Oslo, Språkrådet i Norge, Kapitel i rapport 2017
Kapitel i rapport

Finlandssvensk ordbok - nu också på nätet
Hans Landqvist
LexicoNordica, Recension 2017
Recension

Fackexperter, språkexperter och terminologiska frågor i Sverige 1941–1983. Förslag, slutsatser och rekommendationer
Saga Bendegard, Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
Varför svenska? Svenskans beskrivning 36, Uppsala 25-27 oktober 2017. Program, Uppsala, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Finland + juridik + svenska = SANT!!!
Hans Landqvist
Föredrag vid Bok & Bibliotek 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Avslutning
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin
Text och kontext. Perspektiv på textanalys. Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin (red.) , Malmö, Gleerups Utbildning AB, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Subject Experts and Linguists discussing Terminological Issues in Sweden 1941-1983: Suggestions, Conclusions and Recommendations
Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
21st Conference on Languages for Specific Purposes 2017. Interdisciplinary knowledge-making: Challenges for LSP Research 28–30 June 2017, Book of Abstracts, Norwegian School of Economics, Bergen, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Skriftbruksansatser - en introduktion
Hans Landqvist
Text och kontext. Perspektiv på textanalys / Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord & Åsa Wengelin (red.), Malmö, Gleerups , Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Maktutövning, styrdokument och gymnasieelever. Kritisk diskursanalys och ämnesplanerna i svenska inom gymnasieutbildningen
Hans Landqvist
Text och kontext. Perspektiv på textanalys / Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord & Åsa Wengelin (red.), Malmö, Gleerups , Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Inledning
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin
Text och kontext. Perspektiv på textanalys, Malmö, Gleerups Utbildning AB, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 139

2017

Röster i teknikens värld. Termer, fackexperter och språkexperter
Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
Keng, N., A. Nuopponen & D. Rellstab (toim.) 2017. Ääniä, Röster, Voices, Stimmen. VAKKI-symposiumi XXXVII 9.-10.2.2017, VAKKI Publications 8. , Vaasa, Vaasan yliopisto, Paper i proceeding 2017
Paper i proceeding

"Gryta bör vara benämning för kärl av kraftigt material ..." Experters bidrag för att skapa terminologiska resurser
Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
Hvem er brukerne av terminologiske ressurser - og hvordan når vi ut til dem? Rapport fra NORDTERM 2017 Kongsberg, Norge, 12.-15. juni 2017 Redaktører: Marianne Aasgaard & Ole Våge, Oslo, Språkrådet i Norge, Kapitel i rapport 2017
Kapitel i rapport

Finlandssvensk ordbok - nu också på nätet
Hans Landqvist
LexicoNordica, Recension 2017
Recension

Fackexperter, språkexperter och terminologiska frågor i Sverige 1941–1983. Förslag, slutsatser och rekommendationer
Saga Bendegard, Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
Varför svenska? Svenskans beskrivning 36, Uppsala 25-27 oktober 2017. Program, Uppsala, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Finland + juridik + svenska = SANT!!!
Hans Landqvist
Föredrag vid Bok & Bibliotek 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Avslutning
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin
Text och kontext. Perspektiv på textanalys. Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin (red.) , Malmö, Gleerups Utbildning AB, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Subject Experts and Linguists discussing Terminological Issues in Sweden 1941-1983: Suggestions, Conclusions and Recommendations
Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
21st Conference on Languages for Specific Purposes 2017. Interdisciplinary knowledge-making: Challenges for LSP Research 28–30 June 2017, Book of Abstracts, Norwegian School of Economics, Bergen, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Skriftbruksansatser - en introduktion
Hans Landqvist
Text och kontext. Perspektiv på textanalys / Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord & Åsa Wengelin (red.), Malmö, Gleerups , Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Maktutövning, styrdokument och gymnasieelever. Kritisk diskursanalys och ämnesplanerna i svenska inom gymnasieutbildningen
Hans Landqvist
Text och kontext. Perspektiv på textanalys / Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord & Åsa Wengelin (red.), Malmö, Gleerups , Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Inledning
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin
Text och kontext. Perspektiv på textanalys, Malmö, Gleerups Utbildning AB, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 139

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-08-31
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?