Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ämnesguide: Svenska som andraspråk

Att bli ämneslärare i svenska som andraspråk

I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Alla lärare, oavsett ämnesinriktning, kommer med säkerhet att möta denna elevgrupp. Den som ska undervisa flerspråkiga elever med andra modersmål än svenska behöver kunskaper av många olika slag. I utbildningen i svenska som andraspråk får du därför möta ett varierat kunskapsinnehåll som är både tvärvetenskapligt och verksamhetsorienterat och dessutom mycket angeläget för det mångkulturella samhällets fortsatta utveckling. Du är en viktig resurs i arbetslaget inte bara som lärare i svenska som andraspråk utan också genom att du kan bidra till ökad förståelse för elevernas speciella språk- och kunskapsutveckling och därmed påverka elevernas hela skolsituation. För att kunna främja flerspråkiga elevers språkutveckling bör du själv ha goda färdigheter i att uttrycka dig i såväl tal som skrift.

Ämneslärarutbildningen i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet

 

Det finns två vägar vid Göteborgs universitet för dig som vill bli ämneslärare i svenska som andraspråk. Du kan antingen läsa svenska som andraspråk inom Ämneslärarprogrammet eller läsa ämnet som fristående kurs, följt av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Du väljer om du ska bli ämneslärare för årskurs 7-9 eller för gymnasieskolan. Det är olika behörighetsgränser för årskurs 7-9 och för gymnasiet. För 7-9 gäller minst 45 hp och för gymnasiet minst 90 hp. Om du vill veta mer om KPU kan du läsa om KPU här eller kontakta studievägledaren på Institutionen för svenska språket, se sist i ämnesguiden. Nedan finner du en beskrivning av innehållet i kurserna inom Ämneslärarprogrammet och hur de förbereder dig på arbetet som lärare.

 

Svenska som andraspråk ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7- 9 och i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. För inriktningen 7-9 kan du läsa svenska som andraspråk som förstaämne eller som andraämne. Om du läser det som förstaämne läser du 90 hp i svenska som andraspråk och 45 hp i två andra ämnen. Om du läser svenska som andraspråk som andraämne läser du alltså 45 hp i ämnet. För inriktningen mot gymnasieskolan läser du två ämnen. Om du väljer svenska som andraspråk som förstaämne läser du 120 hp i ämnet. Om svenska som andraspråk är ditt andraämne läser du 90 hp i ämnet.

I förstaämnesstudierna i inriktningen 7-9 och i inriktningen mot gymnasieskolan ingår två examensarbeten om 15 hp vardera. Det första arbetet skrivs vanligen i par medan examensarbete 2 skrivs individuellt. Du som har svenska som andraspråk som förstaämne kommer också att göra din VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i ditt förstaämne. En VFU-period består av praktik på en skola och av seminarier på universitetet. En lärare i svenska som andraspråk kommer då att vara din LLU (lokal lärarutbildare) på skolan och du kommer att få besök av din VFU-lärare från Institutionen för svenska språket.

Läs mer om Ämneslärarprogrammets övergripande struktur

Skolämnet svenska som andraspråk

Undervisningen i svenska som andraspråk finns på många olika nivåer inom skolsystemet. Som lärare i svenska som andraspråk kan du arbeta med flerspråkiga elever som är födda i Sverige eller som har bott här länge men du kan också arbeta med elever som är nyanlända och precis har kommit till Sverige. Skolämnet svenska som andraspråk har som mål att utveckla elevernas kunskaper i och om svenska språket. Ett välutvecklat språk är en förutsättning för kunskapsinhämtning i alla ämnen och därmed en grund för vidare utbildning. Svenska som andraspråk ger precis som skolämnet svenska allmän behörighet för studier på universitetsnivå.

Undervisningen i svenska som andraspråk spänner från nybörjarundervisning till avancerad nivå i gymnasiekursen SVA 3. Som lärare i grundskolan kan du exempelvis arbeta i förberedelseklass där eleverna ofta får sin första undervisning i svensk skola och där grunderna i svenska språket förmedlas. På gymnasienivå finns motsvarande undervisning i Introduktionsprogrammet språkintroduktion där eleverna läser in grundskolans betyg i svenska som andraspråk och övriga ämnen som de saknar.

Undervisningen i svenska som andraspråk för de elever som redan har grunderna i svenska språket ser helt annorlunda ut. Kursplanen för grundskolan och ämnesplanen för gymnasieskolan i svenska som andraspråk överensstämmer till stor del med kursplanen och ämnesplanen i svenska. Det betyder att eleverna läser i stort sett samma kurser som de elever som läser svenska. En viktig skillnad är dock att ämnet svenska som andraspråk har ett tydligt flerspråkighetsperspektiv i kursernas olika delar.

Ämneskurserna i svenska som andraspråk

 

Utbildningen i svenska som andraspråk har en språkvetenskaplig och en ämnesdidaktisk grund. Den är språkvetenskaplig eftersom vi arbetar med språket utifrån olika språkvetenskapliga perspektiv och teorier. Du får lära dig att se på svenska språket utifrån och hur det kan te sig för en person med ett annat modersmål. I studierna anläggs en kontrastiv och språktypologisk synvinkel och jämförelser görs med andra språks strukturer. En viktig del av studierna är teori och övningar i bedömning av inlärares andraspråk. Stor vikt läggs också vid frågor om flerspråkighet, språkpsykologi, språkinlärning och språkutveckling. Du får kunskap om språkliga och kulturella minoriteters inlärnings- och levnadsvillkor och studerar migrationens mekanismer och flerspråkighetens effekter för individ och samhälle. Svenska som andraspråk är även ett färdighetsämne där du tränar upp din egen muntliga och skriftliga förmåga.

Ämnesdidaktik och ämnesmetodik är viktiga delar av ämneskurserna. De grundläggande didaktiska frågorna om vad som ska ingå i undervisningen i skolan, hur du kan utforma din undervisning, för vem/vilka undervisningen ska ske och varför undervisningen ska handla om ett visst område eller utformas på ett visst sätt är centrala delar av kursinnehållet. Såväl övningar i att utarbeta enskilda lektionsupplägg som terminsplaneringar ingår i utbildningen. Kunskaper om olika former av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever är ett viktigt inslag i flera av delkurserna. I ämnesstudierna ingår även litteraturdidaktiska delkurser.

Inriktningen 7-9 och inriktningen mot gymnasieskolan läser stor del av ämneskurserna tillsammans. Beroende på om svenska som andraspråk är ditt förstaämne eller ditt andraämne läser du olika många högskolepoäng i ämnet. De första 45 hp läser dock alla tillsammans. I tabellen nedan finns en översikt över programmens kurser.

 

 

Termin

Inriktning 7-9

Inriktning gymnasieskolan

 

SVA som
förstaämne

SVA som
andraämne

SVA som
förstaämne

SVA som
andraämne

1VFU 1, 4,5 hp VFU 1, 4,5 hp 
2L9S211, 30 hp L9S211, 30 hp 
3L9S221, 15 hp
VFU 2, 7,5 hp
 L9S221, 15 hp
VFU 2, 7,5 hp
 
4 L9S211, 30 hp L9S211, 30 hp
5VFU 3, 7,5 hpL9S221, 15 hpLGS231, 15 hpLGS221, 15 hp
6  LGS242, 15 hp
VFU 3, 7,5 hp
 
7L9S231, 15 hp* Ex 1, 15 hpLGS231, 15 hp
8Ex 1,15 hp
VFU 4, 7,5 hp
  LGS242, 15 hp
LGS251, 15 hp
9Ex 2, 15 hp LGS255, 15 hp 
10  VFU 4, 10,5 hp
Ex 2, 15 hp
 

*Svenska som andraspråk som förstaämne för inriktningen 7-9 startar första gången ht17. Kurskoden kan därför komma att ändras.

 

Den första terminens studier ger en bas till studierna i svenska som andraspråk. Här får du först en introduktion till skolämnet och till ämnesstudierna. I grundkursen ingår även studier i svenskans grundstruktur i ett andraspråksperspektiv liksom andraspråksinlärning och andraspråksbedömning. Ett viktigt inslag under den första terminen är de studiebesök hos verksamma lärare som görs. För dig som läser ämnet som ditt andraämne och inte har VFU-kurser i svenska som andraspråk är detta en möjlighet att få en konkret inblick i hur verksamheten på skolan ser ut.

Andra terminens studier bygger vidare på de kunskaper och förmågor som har förvärvats under termin ett. Ämnesdidaktiken får en mer framträdande roll i de två delkurserna. Den första delkursen fokuserar på språk- och kunskapsutvecklande undervisning och delkurs 2 inriktas på skönlitteratur och litteraturdidaktik. För dig som läser inriktningen 7-9 med svenska som andraspråk som andraämne avslutas dina studier i ämnet efter dessa två delkurser.

Under andra hälften av termin 5 fortsätter sedan ämnesstudierna för inriktningen mot gymnasiet med svenska som andraspråk 3. I dessa 15 hp ingår en fördjupningskurs i litteraturdidaktik, Litteraturkurs 2, och en sociolingvistiskt inriktad delkurs Flerspråkighet och språkvariation. För inriktningen 7-9 fortsätter ämnesstudierna i förstaämnet först termin sju eftersom studier i övriga två ämnen är placerade däremellan. Innehållet för svenska som andraspråk 3 för inriktningen 7-9 specificeras i kommande ämnesguider.

De återstående ämnesstudierna är uppdelade på två kurser, LGS242 (15 hp) och LGS251/LGS255 (15 hp). LGS242 är delvis en förberedelse för examensarbete 1 och 2. Här betonas forskning om undervisning i och på ett andraspråk liksom språkvetenskaplig metod och problemlösning. Delkursen kan även ses som förberedelse för dig som ska skriva examensarbete inom ett annat ämne än svenska som andraspråk. LGS251 innehåller fördjupade studier i text och genre samt flerspråkighet och litteracitet. Du som läser svenska som andraspråk som andraämne med inriktning gymnasiet avslutar dina studier med LGS251. Du som läser svenska som andraspråk som förstaämne för gymnasiet fortsätter efter LGS242 med VFU 3 (termin 6) och examensarbete 1 (termin sju). Ämnesstudierna fortsätter sedan termin 9 med LGS255. Kursens innehåll motsvarar LGS251 men med en anpassning till avancerad nivå.

Under utbildningens sista termin (termin 10) genomförs VFU 4 och examensarbete 2. Arbetet med examensarbete 2 introduceras under höstterminen i LGS255 för att möjliggöra materialinsamling under VFU 4. Utbildningen i svenska som andraspråk avslutas med examensarbete 2.


 

Kontakt

För frågor om lärarutbildningen kontakta studievägledare
Susanne Eklöf Brunnander
Telefon: 031-786 50 93
E-post: susanne.brunnander@svenska.gu.se

Läs mer om studievägledning


Studierektor för svenska som andraspråk

Carina Carlund
Telefon: 031-786 25 59
E-post: carina.carlund@svenska.gu.se

Studierektor för lärarutbildning i svenska som andraspråk

Marie Rydenvald
Telefon: 031-786 2680
E-post: marie.rydenvald@svenska.gu.se

Studierektor för lärarutbildningen i svenska
Robert Sjöberg
Telefon: 031-786 44 67
E-post: robert.sjoberg@svenska.gu.se


Viceprefekt för lärarutbildning
Mikael Nordenfors
Telefon: 031-786 64 21
E-post: mikael.nordenfors@svenska.gu.se

Sidansvarig: Jessica Oscarsson|Sidan uppdaterades: 2018-06-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?